ТП Издания
Книга "Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество"
Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Особени правила за сключване на сделки (чл. 236 ТЗ и чл. 114, 114а и 114б ЗППЦК)
авторски материал, стр. 17
Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Преодоляване на конфликт на интереси при договори, сключвани между акционерно дружество и заинтересовани лица (чл. 240б ТЗ и чл. 114, ал. 2 ЗППЦК)
авторски материал, стр. 100
Закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството - Отговорност за причинени вреди на дружеството
авторски материал, стр. 137
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД чрез издаване на нови акции
авторски материал, стр. 152
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД под условие
авторски материал, стр. 191
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала на АД с непарични вноски
авторски материал, стр. 198
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала със средства на дружеството
авторски материал, стр. 212
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадени акции
авторски материал, стр. 224
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите при увеличаване на капитала чрез превръщане на облигациите в акции
авторски материал, стр. 228
Защита на акционерите при изменение на капитала на акционерното дружество - Защита на акционерите срещу принудително обезсилване на акции при намаляване на капитала на АД
авторски материал, стр. 256
Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Правна уредба
авторски материал, стр. 277
Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
авторски материал, стр. 279
Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Право на акционер да напусне публично АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
авторски материал, стр. 285
Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му - Съпоставка между правото на акционер да напусне обикновено АД при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му и аналогичното право на акционер в публично
авторски материал, стр. 291
Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Свикване на общо събрание по инициатива на акционерите
авторски материал, стр. 295
Правомощия на малцинството по отношение на общото събрание - Включване на въпроси в дневния ред на свикано общо събрание на АД
авторски материал, стр. 318