ТП Издания
Книга "Правен режим на замеделските земи и горските територии"
Земеделски земи - Актове на общинските служби по земеделие
авторски материал, стр. 22
Земеделски земи - Ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 44
Земеделски земи - Договорът за аренда на земеделска земя
авторски материал, стр. 78
Решение № 145 от 19.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 889/2009 г., II т. о., ТК
съдебна практика, стр. 113
Решение № 703 от 05.01.2011 г. на ВКС по граж. д. № 1060/2009 г., IV г. о., ГК
съдебна практика, стр. 119
Земеделски земи - Масиви за ползване на земеделските земи
авторски материал, стр. 145
Земеделски земи - Органи по поземлената собственост
авторски материал, стр. 163
Земеделски земи - Карта на възстановената собственост
авторски материал, стр. 185
Земеделски земи - Режим на земята
авторски материал, стр. 237
Горски територии - Общи разпоредби, инвентаризация, планиране и сертификация на горски територии
авторски материал, стр. 250
Горски територии - Вещни права върху горски територии. разпореждане. учредяване на вещни права
авторски материал, стр. 267
Горски територии - Промяна на предназначението и стопанисване на горски територии
авторски материал, стр. 291
Горски територии - Защита, управление и експлоатация на горски територии
авторски материал, стр. 307
Горски територии - Опазване на горски територии
авторски материал, стр. 331
Горски територии - Браншови организации, регистрация, екосистемни ползи
авторски материал, стр. 344
Горски територии - Административнонаказателни разпоредби
авторски материал, стр. 366