ТП Издания
Книга "Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори"
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставките на стоки
авторски материал, стр. 18
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на юридическо лице, което е установено в друга държава - членка, но няма издаден от нея ДДС номер
авторски материал, стр. 19
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на данъчно задължено лице, установено в повече от една държава - членка
авторски материал, стр. 22
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, свързана с недвижим имот
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по превоз на стоки, оказвана на данъчно задължено лице
авторски материал, стр. 25
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга по фериботен превоз на пътници и стоки
авторски материал, стр. 26
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на доставки по договор за изработка с материали на доставчика, както и на нематериални услуги - разработване на идеен проект, дизайн и отпечатване
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на електронни съобщителни услуги, оказвани в полза на данъчно задължени и данъчно незадължени лица, установени в държава - членка
авторски материал, стр. 30
Въпроси и отговори по ДДС - Място на изпълнение на доставките - Място на изпълнение на услуга, оказвана на чуждестранно данъчно задължено лице, което има дъщерно дружество в България
авторски материал, стр. 32
Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на стоки с монтаж и инсталация
авторски материал, стр. 34
Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Настъпване на данъчното събитие при доставка на горива по договор за месечно зареждане с бензиностанции
авторски материал, стр. 36
Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Дата на настъпване на данъчното събитие при извършване на подобрение върху нает имот
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при продажба на недвижим имот на изплащане
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по ДДС - Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка на част от нова сграда
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при продажба на урегулиран поземлен имот и построена върху него стара сграда
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на облагаема доставка между свързани лица, за която доставчикът и получателят имат право на пълен данъчен кредит
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на безвъзмездна доставка между свързани лица
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при доставка по отдаване под наем на недвижим имот
авторски материал, стр. 50
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа при услуга по настаняване
авторски материал, стр. 51
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчна основа на доставка, за която договореното възнаграждение е определено в чуждестранна валута
авторски материал, стр. 52
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Гаранцията за добро изпълнение като част от данъчната основа на доставката
авторски материал, стр. 53
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Неустойки за неизпълнение на договор от страна на доставчик
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по ДДС - Данъчна основа - Данъчната основа на доставка, извършена от физическо лице, не се намалява с нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 54
Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Прилагане на нулева ставка при износ на стоки за трета страна, когато получателят е установен в държава - членка
авторски материал, стр. 56
Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Доставките на стоки, явяващи се корабно оборудване, като доставки за износ
авторски материал, стр. 57
Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Вътреобщностна сделка със стоки, осъществена между две български дружества и фирма от друга държава - членка
авторски материал, стр. 58
Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Превозване на стоки до друга държава - членка, в която след това се извършва тяхната продажба
авторски материал, стр. 60
Въпроси и отговори по ДДС - Доставки, облагаеми с нулева ставка или приравнени на облагаеми с такава ставка - Доставки на стоки с място на изпълнение извън територията на България
авторски материал, стр. 62
Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на получено до 31.12.2011 г. Авансово плащане във връзка с предстояща сделка с право на строеж
авторски материал, стр. 64
Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на посреднически услуги за отпускане на кредит
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Данъчно третиране на услуги по издаване на удостоверения за застрахователни оценки
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Случаи, в които разпоредбата на чл. 50 ЗДДС е неприложима
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по ДДС - Освободени доставки - Продажба на сграда, която се състои от стари и нови части, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗДДС
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за самооблагане във връзка с транспортни услуги, оказани по повод на внос на стоки
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Задължение за коригиранена данъчната основа при ВОП на стоки, във връзка с ползване на отстъпка при плащане в определен срок
авторски материал, стр. 73
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Право на приспадане на данъчен кредит при ВОП на стоки, които не се въвеждат на територията на България
авторски материал, стр. 75
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки по договор за консигнация
авторски материал, стр. 78
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Покупка на стоки от държава - членка, които се доставят на лице от друга държава - членка
авторски материал, стр. 80
Въпроси и отговори по ДДС - Международна търговия със стоки. Вътреобщностни придобивания и внос - Изпратени от държава - членка до България стоки, които се използват за извършване на услуги
авторски материал, стр. 82
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за разходи, предшестващи извършването на стопанска дейност
авторски материал, стр. 83
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за наличен при регистрацията актив, който е получен по договор за финансов лизинг, изрично предвиждащ прехвърлянето на собствеността върху актива в полза на лизингополучателя
авторски материал, стр. 84
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит през 2012 г. за туроператори по фактури за платени от тях аванси на хотелиери през 2011 г., вече включени в дневника за покупките
авторски материал, стр. 86
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит по повод внесена вещ като непарична вноска в търговско дружество
авторски материал, стр. 89
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Право на данъчен кредит за закупени трайни насаждения
авторски материал, стр. 92
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Двукратно упражнено право на данъчен кредит за наличен актив към датата на регистрацията
авторски материал, стр. 94
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Коефициент за частичен данъчен кредит при липса на осъществявани сделки
авторски материал, стр. 96
Въпроси и отговори по ДДС - Право на данъчен кредит - Невключване на лихвите за допълнителни парични вноски от съдружници в знаменателя на коефициента за частичен данъчен кредит
авторски материал, стр. 98
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции на ползван данъчен кредит при откраднат лизингов актив
авторски материал, стр. 102
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции при бракуване на автомобил и неговата продажба като отпадък
авторски материал, стр. 105
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекции при бракуване на активи поради изтичане на срока на годност, определен съгласно фирмените стандарти
авторски материал, стр. 106
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Изчисляване на величината „брой години“ по чл. 79, ал. 6 ЗДДС
авторски материал, стр. 107
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Корекция на ползван данъчен кредит за автомобил, чието предназначение впоследствие е променено
авторски материал, стр. 108
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - Липса на необходимост от корекция на ползван данъчен кредит при продажба на отпадъци
авторски материал, стр. 111
Въпроси и отговори по ДДС - Корекции на данъчния кредит - За корекцията на ползван данъчен кредит преди 01.01.2007 г. по повод придобиването на сгради, които при продажбата им след тази дата не са нови по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС
авторски материал, стр. 112
Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Нововъзникнал данък за възстановяване в процедура по приспадане
авторски материал, стр. 116
Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Неотразен в клетка 80 от справка-декларацията данък за възстановяване след приключила процедура по приспадане
авторски материал, стр. 117
Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Доставки, за които не се прилага разпоредбата на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
авторски материал, стр. 118
Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Определяне на „текущия месец“за целите на чл. 92, ал. 3 ЗДДС
авторски материал, стр. 120
Въпроси и отговори по ДДС - Приспадане и възстановяване на ДДС - Възстановяване на ДДС, начислен в друга държава - членка
авторски материал, стр. 121
Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с получена услуга по предоставяне на недвижим имот под наем
авторски материал, стр. 123
Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Изискуемост на ДДС, когато доставчикът има седалище и адрес на управление извън България, но притежава и постоянен обект на територията на страната
авторски материал, стр. 126
Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с договори за франчайз
авторски материал, стр. 130
Въпроси и отговори по ДДС - Начисляване на ДДС и лица - Платци на данъка - Задължение за самооблагане във връзка с ремонт на превозни средства в чужбина
авторски материал, стр. 131
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на аванси за доставки за износ
авторски материал, стр. 134
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на аванси за доставки на стоки с място на изпълнение извън България
авторски материал, стр. 135
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Оформяне на фактура за доставка на недвижим имот
авторски материал, стр. 136
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Основание за неначисляване на ДДС, посочвано във фактурите при доставка на услуга в полза на лице от трета страна
авторски материал, стр. 138
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране предоставянето на търговска отстъпка след датата на данъчното събитие, но преди издаването на фактура за
авторски материал, стр. 140
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на наемни услуги, извършвани от физическо лице, регистрирано като ЕТ
авторски материал, стр. 142
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Издаване на протокол за получена услуга по самолетен превоз на пътници от България до друга държава - членка
авторски материал, стр. 143
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Откраднат лизингов актив и документиране на дължимите суми от лизингополучателя на лизингодателя
авторски материал, стр. 145
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на ВОД по чл. 7, ал. 4 ЗДДС и на доставки на стоки с място на изпълнение извън България
авторски материал, стр. 150
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на покупката на отпадък от данъчно задължено лице
авторски материал, стр. 151
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на безвъзмездна доставка на услуга
авторски материал, стр. 152
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на освободени доставки (наемни услуги), извършени от юридическо лице с нестопанска цел
авторски материал, стр. 153
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на дължимо по рекламация обезщетение от доставчик
авторски материал, стр. 154
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Документиране на прекратяването (развалянето) на договор, по който има издадена фактура за платен аванс
авторски материал, стр. 155
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване в дневника за продажбите на доставки на стоки с място на изпълнение извън територията на България
авторски материал, стр. 156
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване на транспортни разходи, посочени във фактурата за доставка на стоки, справка-декларацията за ДДС и във VIES-
авторски материал, стр. 157
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване във VIES-декларацията на услуга, оказана на данъчно задължено лице, установено в друга държава - членка, кат
авторски материал, стр. 158
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Отразяване в отчетните регистри на имената на контрагентите с латински букви
авторски материал, стр. 159
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Анулиране на данъчен документ в периода на неговото издаване
авторски материал, стр. 160
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Анулиране на предварително съставен протокол за събитие с обърнато данъчно задължение
авторски материал, стр. 161
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Корекции на грешки в декларирането, изразяващи се в неотразени документи в дневниците за покупки и/или продажби
авторски материал, стр. 163
Въпроси и отговори по ДДС - Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри и в декларациите, подавани за целите на ДДС - Погрешно въведен протокол в регистрационните дневници
авторски материал, стр. 165
Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за регистрация по ЗДДС на основание чл. 97а, ал. 2 от закона
авторски материал, стр. 167
Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за пререгистрация при заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
авторски материал, стр. 169
Въпроси и отговори по ДДС - Регистрация и дерегистрация по ЗДДС - Задължение за начисляване на ДДС на наличен актив - стара сграда, към датата на дерегистрация
авторски материал, стр. 170
Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на обща туристическа услуга, предлагана от туроператор
авторски материал, стр. 172
Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, предлагани от туроператори
авторски материал, стр. 174
Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на доставка на туристически пакети между туроператори
авторски материал, стр. 178
Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Съдържание на понятието „настаняване, предоставяно от хотелиер“
авторски материал, стр. 182
Въпроси и отговори по ДДС - Хотелиерство и доставки на обща туристическа услуга - Облагане на семинарни мероприятия, организирани от хотелиери
авторски материал, стр. 184
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на специалния дилърски режим при доставките на стоки втора употреба
авторски материал, стр. 187
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на режима на триъгълните операции по чл. 15 ЗДДС при наличие на три сделки със стоки, на които съответства само един вътреобщностен превоз
авторски материал, стр. 191
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Облагане на дистанционните продажби
авторски материал, стр. 195
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Доставки, свързани със златни материали и инвестиционно злато
авторски материал, стр. 198
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Право на данъчен кредит за закупени активи по реда на чл. 131 ЗДДС
авторски материал, стр. 202
Въпроси и отговори по ДДС - Други специални режими и специфични случаи - Прилагане на режима по чл. 131 ЗДДС при продажба на отпадъци
авторски материал, стр. 203
Становище № 3_935 от 23.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 206
Становище № 3_807 от 14.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 214
Становище № 3_221 от 21.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 217
Становище № 15-00-26 от 16.11.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 221
Становище № 04-19-570 от 16.11.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 228
Указание № 20-00-53 от 21.10.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 236
Указание № 20-00-117 от 21.04.2011 г. на НАП
административна практика, стр. 242