ТП Издания
Книга "Как да управляваме човешките ресурси в предприятието"
Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Каква е същността на управлението на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 29
Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Какво трябва да се има предвид, когато се избира организационна структура на управлението на човешките ресурси в предприятието?
авторски материал, стр. 44
Какво представлява и как се осъществява управлението на човешките ресурси? - Как можем да създадем фирмена система за управление на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 54
Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Какво значи длъжност и как тя може да се определи?
авторски материал, стр. 61
Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Как могат да се анализират длъжностите?
авторски материал, стр. 65
Как да се анализират и проектират длъжностите в предприятието? - Как могат да се проектират длъжностите?
авторски материал, стр. 81
Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Какво трябва да разбираме под потребности от човешки ресурси?
авторски материал, стр. 90
Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Как могат да се определят общите потребности на предприятието от човешки ресурси?
авторски материал, стр. 98
Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Кои промени в наличните човешки ресурси трябва да се предвиждат при определяне на потребностите от работна сила?
авторски материал, стр. 116
Как могат да се определят потребностите на предприятието от човешки ресурси? - Как могат да се определят реалните допълнителни потребности от човешки ресурси?
авторски материал, стр. 127
Какво представляват и как се прилагат националната класификация на професиите и длъжностите и класификатора на длъжностите в администрацията? - Какво представлява националната класификация на професиите и длъжностите и как тя се използва?
авторски материал, стр. 131
Какво представляват и как се прилагат националната класификация на професиите и длъжностите и класификатора на длъжностите в администрацията? - Какво представлява и как се прилага Класификатора на длъжностите в администрацията?
авторски материал, стр. 149
Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Каква е същността, кои са целите и кои са етапите на подбора на кандидати за работа в предприятието?
авторски материал, стр. 163
Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят при осъществяването на основните етапи на подбора?
авторски материал, стр. 165
Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Кои са основните характерни черти на подбора на персонал като управленска дейност?
авторски материал, стр. 199
Как могат да се подберат кандидати за работа в предприятието? - Как да кандидатстваме успешно за работа?
авторски материал, стр. 202
Как може да се организират работното време и почивките? - Какво трябва да знаете за организацията на работното време и почивките?
авторски материал, стр. 231
Как може да се организират работното време и почивките? - Какво представляват сменните режими на труд и почивка?
авторски материал, стр. 233
Как може да се организират работното време и почивките? - Какво трябва да се направи, за да се изберат вътрешносменни режими на труд и почивка?
авторски материал, стр. 241
Как може да се организират работното време и почивките? - Кои са гъвкавите режими на труд и почивка?
авторски материал, стр. 250
Как може да се организира обучението на персонала? - Каква е същността, кои са целите и етапите на обучението на персонала?
авторски материал, стр. 252
Как може да се организира обучението на персонала? - Кои са практическите стъпки, които трябва да се направят, през отделните етапи на обучението?
авторски материал, стр. 254
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Каква е същността и предназначението на трудовите стандарти?
авторски материал, стр. 281
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Какво включва системата от трудови стандарти?
авторски материал, стр. 284
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Кои са основните трудови стандарти в предприятието?
авторски материал, стр. 291
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Каква е същността и за какво се използват трудовите норми?
авторски материал, стр. 308
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Какво трябва да знаете за методите на нормиране на труда?
авторски материал, стр. 312
Какво представляват и за какво служат трудовите стандарти и норми? - Как се разработват и как се внедряват трудовите норми?
авторски материал, стр. 315
Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво представлява трудовото представяне на работниците и служителите?
авторски материал, стр. 326
Как може да се оцени трудовото представяне? - Кои са основните цели на оценяването на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 327
Как може да се оцени трудовото представяне? - Как може да се разработи политиката и стратегията на предприятието за оценяване на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 329
Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво включва и как може да се разработи вътрешната нормативна уредба на оценяванета на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 332
Как може да се оцени трудовото представяне? - Каква подготовка трябва да се направи за оценяване на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 335
Как може да се оцени трудовото представяне? - Какво трябва да се има предвид при подбиране на техниките за оценяване на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 355
Как може да се оцени трудовото представяне? - Как може да се организира работата по оценяване на трудовото представяне?
авторски материал, стр. 383
Как може да се оцени трудовото представяне? - Какви процедури трябва да се предвидят за обжалване на резултатите от оценяването на трудовото представяне и за тяхното разглеждане?
авторски материал, стр. 389
Как се определя работната заплата? - Каква е същността на работната заплата?
авторски материал, стр. 395
Как се определя работната заплата? - Кои са елементите на работната заплата?
авторски материал, стр. 396
Как се определя работната заплата? - Кои са основните функции на работната заплата в предприятието?
авторски материал, стр. 398
Как се определя работната заплата? - От какво зависи размерът на работната заплата в предприятието?
авторски материал, стр. 400
Как се определя работната заплата? - Как можете да си доставите информация за пазарните нива на работната заплата?
авторски материал, стр. 405
Как се определя работната заплата? - Как може да разработите политиката и стратегията на организацията на работната заплата?
авторски материал, стр. 407
Как се определя работната заплата? - Как можете да разработите механизмите за определяне на отделните елементи на работната заплата?
авторски материал, стр. 411
Как се определя работната заплата? - Кои са основните процедури и правила за определяне и изплащане на трудовото възнаграждение?
авторски материал, стр. 458
Как се определя работната заплата? - Каква трябва да бъде вътрешната нормативна уредба на работната заплата?
авторски материал, стр. 461
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво е мястото на разходите за осигуряване и застраховане в разходите на предприятието за човешки ресурси?
авторски материал, стр. 466
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за стабилизирането на осигурителните и застрахователните системи?
авторски материал, стр. 473
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои осигурителни системи функционират у нас?
авторски материал, стр. 476
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за пенсионноосигурителната система?
авторски материал, стр. 480
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Каква е системата за осигуряване при трудова злополука и професионална болест?
авторски материал, стр. 494
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за системата за осигуряване при безработица?
авторски материал, стр. 497
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои са фондовете на държавното обществено осигуряване?
авторски материал, стр. 509
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво представлява осигуряването чрез Учителски пенсионен фонд?
авторски материал, стр. 515
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за здравноосигурителната система?
авторски материал, стр. 515
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се извършва осигуряването на наети лица?
авторски материал, стр. 531
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се извършва осигуряването на самоосигуряващи се лица и на лица, работещи без трудови правоотношения?
авторски материал, стр. 546
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Каква е системата за гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя?
авторски материал, стр. 552
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за осигуряването през 2013 г.?
авторски материал, стр. 559
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво трябва да знаете за системата на застраховане?
авторски материал, стр. 589
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какви са същността и особеностите на застраховането?
авторски материал, стр. 592
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какви са видовете застраховки?
авторски материал, стр. 599
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Какво представлява застраховането на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 605
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Кои са основните видове застраховки на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 607
Какво трябва да знаете за осигуряването и застраховането на човешките ресурси? - Как се организира задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“?
авторски материал, стр. 612
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Каква е същността на здравословните и безопасни условия на труд?
авторски материал, стр. 620
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Каква е нормативната уредба на здравословните и безопасни условия на труд?
авторски материал, стр. 624
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как може да се оцени рискът за здравето и работоспособността на работниците и служителите?
авторски материал, стр. 638
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как може да се разработи политиката, да се определят целите и стратегията на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
авторски материал, стр. 653
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Как се разработват програми за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
авторски материал, стр. 663
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Какво трябва да съдържа вътрешната нормативна уредба на предприятието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд?
авторски материал, стр. 671
Как могат да се създадат здравословни и безопасни условия на труд? - Какви са функциите, задълженията и отговорностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието?
авторски материал, стр. 677
Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да се знае за колективното трудово договаряне?
авторски материал, стр. 695
Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Кои са правните основания на колективното трудово договаряне?
авторски материал, стр. 698
Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да има предвид работодателят, когато разработва своята политика и стратегия за колективното трудово договаряне?
авторски материал, стр. 721
Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Какво трябва да се направи за успешното колективно трудово договаряне?
авторски материал, стр. 726
Защо е необходимо и как да се организира колективното трудово договаряне? - Каква е примерната структура и какво може да бъде съдържанието на основните раздели на колективния трудов договор?
авторски материал, стр. 739
Как можете да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси? - Как може да се анализира използването на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 751
Как можете да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси? - По какъв начин може да се постигне по-доброто използване на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 797
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какво означава мотивация и мотивация за труд?
авторски материал, стр. 826
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните мотивационни фактори, които оказват влияние върху мотивацията на работниците и служителите?
авторски материал, стр. 828
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са видовете мотивация за труд и какво трябва да знаете за мотивационния процес?
авторски материал, стр. 831
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са мотивационните модели, които можете да използвате във вашата дейност по управление на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 834
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове мотивационни теории, които може да използвате в дейността си по управление на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 837
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове мотивационни теории за потребностите (съдържателни теории за мотивацията), които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 838
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните видове теории за мотивационния процес, които може да използвате при управлението на човешките ресурси?
авторски материал, стр. 841
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какви практически изводи могат да се направят за приложението на мотивационните теории за потребностите?
авторски материал, стр. 843
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какви практически изводи могат да се направят за приложението на теориите за мотивационния процес?
авторски материал, стр. 846
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Какво представлява и как можете да използвате мотивационния профил на персонала във Вашето предприятие?
авторски материал, стр. 851
Как можете да мотивирате работниците и служителите? - Кои са основните управленски подходи за мотивация на работниците и служителите и за създаване на активна мотивационна среда?
авторски материал, стр. 863