ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 11
За кооперациите и правото на дивидент при тях според европейското кооперативно право
авторски материал, стр. 5
Обезпечителни мерки върху банкова гаранция
авторски материал, стр. 16
Решение № 191 от 16.05. 2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 30
Констативният протокол, издаван от пътна полиция при ПТП - излишна необходимост?
авторски материал, стр. 34
Решение № 29 от 05.06.2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 42
Някои по-важни въпроси, свързани с отговорността за разноските по делото
авторски материал, стр. 45
Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
авторски материал, стр. 57
Прекратяване на процедура по възлагане на обществени поръчки по реда на чл. 39, ал. 1 ЗОП
авторски материал, стр. 70
Правни и практически ефекти на незадължителните правни актове по прилагане на европейското конкурентно право
авторски материал, стр. 81
Предварителни юридически гаранции за разкриване на информация в проспектите за публично предлагане на ценни книжа или за допускането им до търговия на регулиран пазар
авторски материал, стр. 88