ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 11
За правния интерес при установителния иск за собственост - Тълкувателно решение № 8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд - Критичен коментар
авторски материал, стр. 5
Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор
авторски материал, стр. 18
Приватизация на имоти - частна държавна собственост, след провеждане на търгове с явно наддаване
авторски материал, стр. 27
Обективно съединяване на искове за възстановяване собствеността на земеделски земи
авторски материал, стр. 42
Решение № 162 от 3.07.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 50
Изпълнение на задълженията, установени с решението за прекратяване на брака и постигнатото между съпрузите споразумение
авторски материал, стр. 55
Съпружеска имуществена общност се прекратява и при принудително изпълнение срещу общ имот
авторски материал, стр. 61
Решение № 93 от 4.07.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 64
Предопределено ли е съдържанието на пълномощно за разпореждане с недвижими имоти от нормите на ЗЗД?
авторски материал, стр. 66
По въпроса за необходимото съдържание на пълномощното за сключване на договорна ипотека
авторски материал, стр. 69
„Маловажен случай“ на административно нарушение в административнонаказателното производство по ЗУТ
авторски материал, стр. 78
Онлайн библиотеките и авторските права
авторски материал, стр. 84