ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 11
Защита от уволнение на майките: държавните служители или работещите по трудово правоотношение са по-защитени от уволнение съгласно законите на страната?
авторски материал, стр. 5
Отработване на времето за почивката за хранене при непрекъснат производствен процес с установено сумирано изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 17
Писмо № 33-225 от 29.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Писмо № 94-2432 от 18.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Линията на бедност в България за 2015 г.
авторски материал, стр. 22
Достоен труд с достойно заплащане за достоен живот. За политиката на доходите от труд като важна част на социалната политика
авторски материал, стр. 24
Застраховка за риска “трудова злополука”
авторски материал, стр. 35
Тежки трудови злополуки през последните месеци - причини и нарушения, констатирани от Инспекцията по труда
авторски материал, стр. 40
Проект “Красива България” ще продължи своята дейност и през 2015 г.
авторски материал, стр. 50
Национално рамково споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.
авторски материал, стр. 59
Регистрация на безработни в дирекциите “Бюро по труда”
административна практика, стр. 64
Имат ли право студентите на обезщетение за безработица
административна практика, стр. 66
Има ли право да възстанови регистрацията си в бюрото по труда лице, което я е прекъснало поради сключване на договор със срок на изпитване, който е прекратен
административна практика, стр. 67
Къде има информация за заетост на хора с увреждания
административна практика, стр. 67
Дирекцията “Бюро по труда” няма ангажимент да възстанови дължимите здравни осигуровки за периода, в който наетото лице е било в продължителен отпуск по болест
административна практика, стр. 68
За осигурителен стаж се зачита само времето, през което безработното лице е получавало обезщетение за безработица
административна практика, стр. 68
Център за социална информация на Министерството на труда и социалната политика
авторски материал, стр. 70
Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 74
В базата за изчисляване размера на пенсията се включват доходите, върху които се изчисляват и внасят осигурителни вноски. Не се включват обезщетенията при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 222, ал. 3 КТ
авторски материал, стр. 76
Размерът на паричното обезщетение, което работодателят изплаща на работник или служител за първите 3 работни дни от временната неработоспособност, се изчислява от брутното възнаграждение, без да се прилага ограничението до максималния осигурителен доход.
авторски материал, стр. 78
Писмо № 67-52 от 13.08.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 80
Писмо № 94-2629 от 29.09.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 81
Какво трябва да знаем при пътуване в Европа - права на пътниците, необходими документи, мобилен роуминг, пътна безопасност
авторски материал, стр. 83