ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 10
Международна компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижими имоти или договори за наем на недвижими имоти съгласно разпоредбите на Регламент 44/2001
авторски материал, стр. 5
Практиката на ВАС и процедурите за регистрация на търговско откритие на подземни богатства
авторски материал, стр. 14
Новото понятие в ЗКИР „самостоятелен обект в сграда или съоръжение на техническата инфраструктура“
авторски материал, стр. 21
Отменителният иск и сделките с имот - съпружеска имуществена общност
авторски материал, стр. 31
При всеки развод съдът обсъжда съдбата на семейното жилище
авторски материал, стр. 48
Решение № 165 от 4.07.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 51
Правната фигура на консултанта по ЗУТ и взаимоотношенията му с ДНСК - Критичен преглед на нормативната уредба
авторски материал, стр. 56
Свобода на авторското творчество - Практика на Европейския съд по правата на човека
авторски материал, стр. 70
Припокриване на изключителни права върху търговски марки
авторски материал, стр. 82
Измененията в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър
авторски материал, стр. 88