ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 10
Счетоводно третиране на придобити имоти, машини и съоръжения чрез размяна с непарични активи
авторски материал, стр. 5
Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на цената на придобиване
авторски материал, стр. 14
Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 24
Третиране на щети, причинени от природни явления, по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане
авторски материал, стр. 27
Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортните и спедиторски услуги
авторски материал, стр. 38
Предвижда се въвеждането на нова схема за облагане с ДДС - „съкратено обслужване на едно гише“
административна практика, стр. 43
Становище № 3_1488 от 13.06.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 45
Доказателства и доказателствени средства в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 47
Какво представлява застраховката за кибер отговорност
авторски материал, стр. 53
Нова правна уредба на общите условия по сделки с потребителите
авторски материал, стр. 61
Приложим ли е принципът на легитимните правни очаквания в практиката по прилагане на българското пенсионноосигурително законодателство
авторски материал, стр. 61
Относно неналичния депозит
авторски материал, стр. 74
Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2014 година
авторски материал, стр. 88