ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2014 г."
Коментар по Корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, свързани с корпоративния данък за 2014 г.
авторски материал, стр. 134
Коментар по Корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.
авторски материал, стр. 135
Коментар по Корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 68 от 02.08.2013 г.
авторски материал, стр. 161
Коментар по Корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, обнародвани в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.
авторски материал, стр. 165
Писмо № М-26-Б-213 от 21.01.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 167
Писмо № 3_360 от 10.02.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 169
Писмо № 26-Е-316 от 26.02.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 170
Писмо № 17-00-346 от 11.03.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 173
Писмо № М-94-Р-88 от 12.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 174
Писмо № 92-00-185 от 12.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 176
Писмо № 39-00-1 от 09.05.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 177
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Промените в ЗДДФЛ за 2014 г. и значението им за годишното облагане на доходите
авторски материал, стр. 244
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишно облагане на доходите от трудови правоотношения
авторски материал, стр. 261
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Документиране
авторски материал, стр. 269
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Справка за изплатени доходи на физически лица
авторски материал, стр. 280
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Годишна данъчна декларация
авторски материал, стр. 286
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
авторски материал, стр. 294
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
авторски материал, стр. 296
Писмо № 24-34-135 от 13.02.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 305
Писмо № 24-34-40 от 27.03.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 306
Писмо № 07-00-6 от 02.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 308
Писмо № М-26-Ц-17 от 03.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 310
Писмо № М-94-К-110 от 04.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 311
Писмо № 92-00-369 от 10.06.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 312
Писмо № 24-34-68 от 23.06.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 317
Писмо № 24-30-18 от 25.06.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 318
Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2014 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на Националната агенция за приходите и на Съда на Европейския съюз
авторски материал, стр. 480
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги по гаранционно обслужване на стоки
авторски материал, стр. 505
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Място на изпълнение на услуги, оказани по електронен път в полза на данъчно задължени лица
авторски материал, стр. 507
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Посреднически услуги и такива по администриране на парични кредити като освободени доставки на финансови услуги
авторски материал, стр. 508
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Прилагане на чл. 36а, ал. 1 ЗДДС при транспортни и спедиторски услуги
авторски материал, стр. 509
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на осъществен ВОП на стоки, получавани в друга държава - членка, под българския ДДС номер на придобиващия
авторски материал, стр. 513
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на ВОД на стоки, които са погинали по време на превоза им до другата държава – членка
авторски материал, стр. 514
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбата на стоки в държава - членка, в която лицето има клон, получил ДДС номер от същата държава
авторски материал, стр. 517
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на транзитната продажба на стоки, извършена между териториите на две държави – членки
авторски материал, стр. 519
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Режим на транспортни услуги, оказвани на данъчно незадължено лице, като превозът е международен и преминава или не преминава през територията на България
авторски материал, стр. 521
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Третиране на продажбите на удължени гаранции за продадени стоки
авторски материал, стр. 523
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за лек автомобил, получен по договор за финансов лизинг с опция
авторски материал, стр. 525
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за начислен ДДС по повод разходи за вътрешнофирмено обучение
авторски материал, стр. 527
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Право на данъчен кредит за налични към датата на регистрацията активи
авторски материал, стр. 528
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Корекция на ползван данъчен кредит във връзка с апортиран актив, който впоследствие ще се използва за извършване на освободена доставка
авторски материал, стр. 530
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Обърнато данъчно задължение за получени услуги от физически лица, установени извън България
авторски материал, стр. 531
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Срокове за документиране на осъществен ВОП
авторски материал, стр. 532
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Фактуриране на услуги по електронен път, оказвани в полза на физически и юридически лица, установени в трети страни
авторски материал, стр. 533
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на облагаеми услуги с обърнато данъчно задължение
авторски материал, стр. 535
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране на получени услуги с място в България, за които не се начислява ДДС
авторски материал, стр. 536
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и отразяване на услуги с получател данъчно задължено лице, установено и регистрирано в друга държава – членка
авторски материал, стр. 538
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на услуги, свързани с недвижими имоти, чието място на изпълнение е в друга държава – членка
авторски материал, стр. 539
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Отразяване на спедиторски услуги с място на изпълнение в трета страна
авторски материал, стр. 540
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Издаване на протокол за получена доставка на стоки по Приложение № 2 към ЗДДС, за която преди това данъкът е начислен в пълен размер по повод извършено авансово плащане
авторски материал, стр. 541
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Документиране и облагане на транспорта на стоки по чл. 163а ЗДДС
авторски материал, стр. 542
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Данъчен режим по ЗДДС на услугата „приемане на опасни отпадъци за последващо третиране“
авторски материал, стр. 543
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по ЗДДС на физическо лице
авторски материал, стр. 547
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Регистрация по чл. 97а ЗДДС при доставка на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя
авторски материал, стр. 548
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Облагаем оборот и получени финансирания, които не са пряко свързани с доставка
авторски материал, стр. 549
Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката - Извършване на корекцията на частичния данъчен кредит през последния данъчен период на календарната година
авторски материал, стр. 550
Писмо № 20-00-42 от 21.02.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 552
Писмо № 20-00-60 от 10.03.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 556
Писмо № 20-00-158 от 28.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 562
Указание № УК-4 от 17.03.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 567
Писмо № 15-00-5 от 08.04.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 576
Указание № НФ-5 от 28.07.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 582
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 592
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване
авторски материал, стр. 621
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Изготвяне на годишните финансови отчети
авторски материал, стр. 662
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
авторски материал, стр. 743
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Особености на финансовите отчети на някои специфични дейности
авторски материал, стр. 761
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 783
Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2014 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност
авторски материал, стр. 792