ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 09
За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота - преглед на съдебната практика
авторски материал, стр. 5
Български лични документи се подменят и от чужбина
авторски материал, стр. 12
Решение № 230 от 18.06.2014 г.на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 15
Защита на правото на частна държавна собственост чрез негаторни искове - преглед на съдебната практика
авторски материал, стр. 18
Договор за аренда на съсобствена земеделска земя
авторски материал, стр. 24
Развитие на понятието „непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри“ по смисъла на ЗКИР
авторски материал, стр. 33
Суперфицията в контекста на съпружеските отношения
авторски материал, стр. 41
Решение № 197 от 12.06.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 51
Споразумението. Приложимост, съобразно Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 54
Граници между имоти се променят и с иск пред районен съд
авторски материал, стр. 60
Давностно владение върху картини - случай от практиката
авторски материал, стр. 63
Заличаване на търговска марка поради недобросъвестност на заявителя в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО
авторски материал, стр. 75