ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 08
Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация?
авторски материал, стр. 5
Форма на търговските договори - уговаряне от страните и значение
авторски материал, стр. 17
Практика по нормата - чл. 113 ЗЗД
авторски материал, стр. 28
Решение № 16 от 04.02.2014 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 40
Принудително изпълнение – Становище
авторски материал, стр. 43
Продажба на обременен с обезпечения недвижим имот
авторски материал, стр. 56
Изключване от списъка на синдиците
авторски материал, стр. 63
Неприлагане на Закона за обществените поръчки в случаите, визирани в разпоредбата на чл. 12, ал. 1, т. 13 ЗОП
авторски материал, стр. 73
Антиконкурентно разпределяне на пазари посредством вертикални споразумения
авторски материал, стр. 76
Новата кодификация на in-house възлагането в европейското и националното законодателство - анализ и съпоставка
авторски материал, стр. 88