ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 08
Употребата на алкохол при изпълнение на задълженията на работника и служителя по трудовото правоотношение е дисциплинарно нарушение
авторски материал, стр. 10
Преназначаване на академичната длъжност “асистент” на лицата, заемащи длъжност “главен асистент” при неизпълнение на изискванията на закона за развитието на академичния състав в Република България
авторски материал, стр. 11
Писмо № 26-38 от 15.01.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-340 от 29.04.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 66-245 от 27.06.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 26-521 от 15.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Социалните предприятия в България - иновативен модел за заетост и социално включване. База данни
авторски материал, стр. 23
Писмо № 94-1712 от 29.05.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 32
Писмо № 61-123 от 14.07.2014 г. на МТСП
административна практика, стр. 33
Новата наредба за микроклимата на работните места определя минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността
авторски материал, стр. 36
Отпускане на целева помощ за отопление по реда на Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г.
авторски материал, стр. 54
Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал, стр. 58
Заплащането в Европа през ХХI век - дискусии на европейско равнище за диспропорциите в заплащането и механизмите за определяне на минималната работна заплата
авторски материал, стр. 72
Сто и трета сесия на Международната конференция на труда Женева, 28 май - 12 юни 2014 г.
авторски материал, стр. 77