ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 08
За някои особености при отчитане на дейността на лечебните заведения
авторски материал, стр. 5
Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон - счетоводни аспекти
авторски материал, стр. 13
За някои аспекти на обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания
авторски материал, стр. 19
Данъчно третиране на апортна вноска, направена от физическо лице в търговско дружество
авторски материал, стр. 26
Право на данъчен кредит за леки автомобили, и стоки и услуги, свързани с тяхната експлоатация и поддръжка
авторски материал, стр. 29
Становище № 20-00-158 от 28.07.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 33
Указание № НФ-5 от 28.07.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 39
Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по съдебен път
авторски материал, стр. 53
Иновациите в областта на застраховането
авторски материал, стр. 65
Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал, стр. 69
За пререгистрацията на финансовите институции
авторски материал, стр. 72
Осигуряване на общинските съветници
авторски материал, стр. 74