ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 08
Относно Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на ОСГК на ВКС по прилагането на предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ
авторски материал, стр. 5
Кога е налице тормоз на работното място
авторски материал, стр. 10
Неплатен отпуск за приемен изпит във висше учебно заведение
авторски материал, стр. 18
Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращаване на щата
авторски материал, стр. 22
Основни правила и етапи при оценяване на държавните служители
авторски материал, стр. 26
Преди и след летния отпуск - как да се върнем към работен режим
авторски материал, стр. 37
Обезщетениeто за причинени вреди на работника или служителя
авторски материал, стр. 40
Решение № 166 от 15.07.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 52
Нови изисквания за микроклимата на работните места
авторски материал, стр. 56
Новата Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
авторски материал, стр. 69
Осигуряване на общинските съветници
авторски материал, стр. 74
Относно сроковете за презаверка на рецептурните книжки на лицата с хронични заболявания
авторски материал, стр. 81