ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 07
Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник
авторски материал, стр. 5
Някои нови въпроси на животозастраховането
авторски материал, стр. 12
Могат ли лица от държави извън Европейското икономическо пространство да са страни по договор за финансово обезпечение?
авторски материал, стр. 22
Отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 32
Решение № 48 от 21.02.2014 г. на ВКС, ІV г. о.
съдебна практика, стр. 42
За допустимостта на съдебния контрол върху актовете на по-горестоящия административен орган по чл. 97, ал. 1 и 2 АПК
авторски материал, стр. 47
Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
авторски материал, стр. 56
Решение № 154 от 08.05.2014 г.на ВКС
съдебна практика, стр. 70
Може ли общинско предприятие, което не е търговско дружество, да бъде участник в обществена поръчка по реда на ЗОП
авторски материал, стр. 74
Качеството и оценката на доказателствата при антитръстови нарушения
авторски материал, стр. 77