ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 07
Твърдението за договорно придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот
авторски материал, стр. 5
Решение № 280/13 от 18.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 15
Промените в режима за предоставяне на концесии по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
авторски материал, стр. 21
Някои от промените в Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал, стр. 29
Практика по приложението на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ при изземване със заповед на кмета на общината на земеделски имоти от лица, които ги ползват без правно основание
авторски материал, стр. 33
Отказ от наследство от ненавършило пълнолетие лице
авторски материал, стр. 44
Нови документи, изисквани при сделки със земеделски земи
авторски материал, стр. 51
Доживотното запазване на правото на ползване се вписва в нотариалния акт
авторски материал, стр. 55
Решение № 316/13 от 23.01.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
съдебна практика, стр. 58
Актуални въпроси във връзка с правото на държавата и общината на първи купувач по чл. 199 от Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 64
План за действие в десет стъпки на Европейската комисия за прилагане на правата на интелектуална собственост
авторски материал, стр. 72
Хармонизиране на практиките в ЕС във връзка с обхвата на закрила на черно-белите марки
авторски материал, стр. 76
Наддавателните предложения по чл. 489 от Гражданския процесуален кодекс в контекста на процесуалноправната природа на публичната продан
авторски материал, стр. 88