ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 06
Значение на „особеното мнение“ в съдебните актове
авторски материал, стр. 5
Жалба срещу администратор на лични данни може да се пише и директно до съда
авторски материал, стр. 11
Решение № 32 от 6.03.2014 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 13
Изземване по реда на чл. 80а от Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 17
Преклузивните срокове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
авторски материал, стр. 21
Въпроси и отговори по кадастъра и кадастралните регистри
авторски материал, стр. 25
Отпадане и запазване на завещателните разпореждания между съпрузите след развода (чл. 54 от Семейния кодекс)
авторски материал, стр. 28
Изграждане на постройка в личен имот на съпруг
авторски материал, стр. 40
Съд изслушва деца, ако са навършили 10 години
авторски материал, стр. 49
Международночастноправни аспекти на упълномощаването по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал, стр. 53
Новата наредба за управление на строителните отпадъци - предизвикателства пред участниците в инвестиционния процес
авторски материал, стр. 59
За интернет-посредниците, носителите на авторски права и потребителите
авторски материал, стр. 67
Как да съставим адекватен списък със стоки и услуги при подаване на заявка за регистрация на марка
авторски материал, стр. 79