ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 06
Очаквана среща между миналото и бъдещето
авторски материал, стр. 5
Счетоводно третиране на печалба или загуба от първоначално признаване на финансови активи и пасиви по справедлива стойност
авторски материал, стр. 17
Относно понятието „платец на дохода“ за целите на чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 27
Прилагане на специалния режим на маржа на цената при доставки на стоки, възникващи по силата на договори за финансов лизинг
авторски материал, стр. 38
Становище № 08-Т-1 от 12.04.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 47
Проверки и ревизии в данъчно-осигурителния процес
авторски материал, стр. 50
Обжалване на ревизионни и други актове, издавани по реда на ДОПК, по административен ред
авторски материал, стр. 56
Осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2014 година
авторски материал, стр. 58
За разграничението между понятията „награда за особени заслуги“ и „пенсия за особени заслуги“
авторски материал, стр. 60
Предстоящи срокове за привеждане в съответствие с Наредба № Н-1 от 2014 г. за контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки
авторски материал, стр. 70
Електронното банкиране - възможности и предимства
авторски материал, стр. 77