ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 05
Валидно ли е съдебното решение, постановено с участие на съдия, избран в друг съд
авторски материал, стр. 5
Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал, стр. 12
Решение № 319 от 12.03.2014 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 21
Допустимост на контрол върху решенията на концедента за прекратяване на концесионен договор
авторски материал, стр. 25
Общ преглед на измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ бр. 38 от 2014 г.)
авторски материал, стр. 31
Приложимо право към задълженията за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 37
Тъщи, свекърви и всички останали по сватова линия не наследяват
авторски материал, стр. 47
Тълкувателно решение № 1 от 21.10.2013 г. по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГК на ВКС
съдебна практика, стр. 50
Особености и практически въпроси на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка
авторски материал, стр. 53
Спорни моменти в производствата по Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 61
Право върху собствено изображение - Гражданскоправни и авторскоправни аспекти
авторски материал, стр. 74
Имитацията в контекста на Закона за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 85