ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 05
Особености при изготвянето на Консолидираните финансови отчети
авторски материал, стр. 5
Отчитане на авансово предоставени и изразходвани средства от Европейски фондове през предходна година, които са получени през текущата година
авторски материал, стр. 13
За някои практически аспекти на чл. 42 от Закона за корпоративното подоходно облагане - промени за 2014 г. и необходимост от допълнително усъвършенстване на нормативната уредба
авторски материал, стр. 19
Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата
авторски материал, стр. 26
Указание № 91-00-137 от 24.03.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 34
Данък върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 45
Подаване на жалба срещу ревизионен акт и срокове за произнасяне от компетентните органи по приходите в производството по административно обжалване
авторски материал, стр. 51
Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление
авторски материал, стр. 53
Възможности за отсрочване и разсрочване на публични задължения, установявани от Националната агенция за приходите
административна практика, стр. 63
Относно покритието на българска застраховка „Гражданска отговорност” на територията на Европейския съюз*
авторски материал, стр. 72
Последните промени в Закона за потребителския кредит
авторски материал, стр. 77