ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 04
Oще веднъж за правната същност и недействителността на решенията на общото събрание в търговските дружества
авторски материал, стр. 5
Договорът за цесия и договорът за факторинг
авторски материал, стр. 17
Решение № 5 от 28.01.2014 г. на ВКС, II т. о.
съдебна практика, стр. 29
Приложимо право към едностранните сделки според българското международно частно право
авторски материал, стр. 33
Решение № 197 от 18.02.2014 г. на ВКС, I т. о.
съдебна практика, стр. 47
Някои въпроси на продажбата на недвижим имот по реда на Закона за особените залози като елемент от заложено търговско предприятие
авторски материал, стр. 51
Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
авторски материал, стр. 60
Банковите гaранции по Закона за обществените поръчки – 2
авторски материал, стр. 69
Музикалната индустрия и правилата на конкуренцията
авторски материал, стр. 78
Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 от Търговския закон
авторски материал, стр. 88