ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2014 г., кн. 04
Актуални промени в Кодекса на труда и в Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 5
Връчване на заповед за дисциплинарно наказание
авторски материал, стр. 12
Писмо № 03-3642 от 03.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-1009 от 16.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 94-3727 от 19.12.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
За приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 18
Кой трябва да осигури координатор по ЗБУТ на строителни обекти от пета категория
административна практика, стр. 25
Задължение на работодателя е да осигури достатъчно площ, височина и въздушно пространство, позволяващи на работещите да изпълняват работата без рискове за безопасността, здравето и благополучието им
административна практика, стр. 26
Изплащане на обезщетение за временна неработоспособност
административна практика, стр. 27
Категорията труд се преценява по оригинални документи за осигурителен стаж, издадени на база разплащателните ведомости или друга счетоводноотчетна документация
административна практика, стр. 28
Експертното решение на ТЕЛК е основание за трудоустрояване, което е задължение на работодателя
административна практика, стр. 29
Правно основание за ползване на обедна почивка
административна практика, стр. 30
Измерване на ефективността на механична вентилация
административна практика, стр. 31
Стажуването според Препоръката на Съвета на ЕС от 10 март 2014 г. относно Рамката за качество на стажовете - обект на актуалните промени в Кодекса на труда
авторски материал, стр. 32
Реализацията на програма “Клио” - стъпка към повишаване на заетостта и опазване на културното наследство
авторски материал, стр. 37
Промените в законодателството - в полза на хората с увреждания
авторски материал, стр. 48
Промени в подзаконовите нормативни актове в областта на социалното осигуряване
авторски материал, стр. 56
Профилактична и рехабилитационна дейност на Националния осигурителен институт през 2014 г.
авторски материал, стр. 61
Стратегически приоритети за финансиране по европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в сферата “Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж”
авторски материал, стр. 73
Какво предвижда Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада - в сила от 1 март 2014 г.
авторски материал, стр. 84