ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 04
Обработване на лични данни на членове на семейството на работника или служителя
авторски материал, стр. 5
Сключване на трудов договор до завършване на определена работа с предприятие, което осигурява временна заетост
авторски материал, стр. 11
Забрана за полагане на нощен труд от майки с деца до 6-годишна възраст
авторски материал, стр. 13
Особености при провеждането на конкурс за главен секретар
авторски материал, стр. 17
Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
авторски материал, стр. 24
Определяне на възнаграждението за платен годишен отпуски на възнаграждението за първите три дни от временната неработоспособност
административна практика, стр. 32
Промените в Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 35
Новата Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада, в сила от 1 март 2014 г.
авторски материал, стр. 43
Указание № 20-00-80 от 28.03.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 53
Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. - 2
авторски материал, стр. 58
Решение № 4483 от 1.04.2013 г. на ВАС, VІ отд.
административна практика, стр. 69
Европейската здравноосигурителна карта, издавана на български граждани, вече ще действа и на територията на Сърбия
административна практика, стр. 78
Нови моменти при погасяването на задълженията за осигурителни вноски и подаването на данни за тяхното установяване
авторски материал, стр. 88