ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2014 г."
Коментар по Закона за счетоводството – Развитие на законодателното уреждане на счетоводството - 2014 г.
авторски материал, стр. 51
Коментар по Закона за счетоводството – Коментар към глава първа „Общи разпоредби” - 2014 г.
авторски материал, стр. 58
Коментар по Закона за счетоводството – Коментар към глава втора „Счетоводни документи и форма на счетоводството” - 2014 г.
авторски материал, стр. 64
Коментар по Закона за счетоводството – Коментар към глава трета „Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи” - 2014 г.
авторски материал, стр. 67
Коментар по Закона за счетоводството – Коментар към глава четвърта „Инвентаризация” - 2014 г.
авторски материал, стр. 69
Коментар по Закона за счетоводството – Коментар към глава пета „Финансови отчети” - 2014 г.
авторски материал, стр. 71
Коментар по Закона за счетоводството – Други изисквания, заложени в Закона за счетоводството - 2014 г.
авторски материал, стр. 101
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект - 2014 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби” - 2014 г.
авторски материал, стр. 165
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит” - 2014 г.
авторски материал, стр. 167
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” - 2014 г.
авторски материал, стр. 169
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
авторски материал, стр. 170
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор” - 2014 г.
авторски материал, стр. 174
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори” - 2014 г.
авторски материал, стр. 175
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „А” - „Система за публичен надзор над регистрираните одитори” - 2014 г.
авторски материал, стр. 176
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители” - 2014 г.
авторски материал, стр. 178
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „А” - „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори” - 2014 г.
авторски материал, стр. 180
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Б” - „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” - 2014 г.
авторски материал, стр. 181
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава девета „Нарушения и наказания” - 2014 г.
авторски материал, стр. 183
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „В” - „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави” - 2014 г.
авторски материал, стр. 183
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - 2014 г.
авторски материал, стр. 280
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Обхват, определения и категории предприятия и групи (Глава 1) - 2014 г.
авторски материал, стр. 283
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Общи разпоредби и принципи (Глава 2) - 2014 г.
авторски материал, стр. 289
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Баланс и отчет за приходите и разходите. Бележки към финансовите отчети. Доклад за дейността (Глави 3, 4 и 5) - 2014 г.
авторски материал, стр. 291
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Консолидирани финансови отчети и доклади (Глава 6) - 2014 г.
авторски материал, стр. 295
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Публикуване. Одитиране. Разпоредби относно освобождаванията и ограниченията на освобождаванията (Глави 7, 8 и 9) - 2014 г.
авторски материал, стр. 296
Коментар на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година - Доклад за плащанията към правителства. Заключителни разпоредби (Глави 10 и 11) - 2014 г.
авторски материал, стр. 300
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - 2014 г.
авторски материал, стр. 304
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне - 2014 г.
авторски материал, стр. 307
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 36 Обезценка на активи - 2014 г.
авторски материал, стр. 313
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване - 2014 г.
авторски материал, стр. 315
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Новият МСФО 10 Консолидирани финансови отчети - 2014 г.
авторски материал, стр. 319
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Новият МСФО 11 Съвместни предприятия - 2014 г.
авторски материал, стр. 329
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. – Новият МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия - 2014 г.
авторски материал, стр. 336
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприят
авторски материал, стр. 342
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 27 Индивидуални финансови отчети - 2014 г.
авторски материал, стр. 345
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
авторски материал, стр. 347
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дял
авторски материал, стр. 351
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. - Ново разяснение на Комитета за разяснения на МСФО - КРМСФО 21 Налози – 2014 г.
авторски материал, стр. 357
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата – Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2010 – 2012 г.) – 2014 г.
авторски материал, стр. 360
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата – Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2011 - 2013 г.) – 2014 г.
авторски материал, стр. 364
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата – Нова (трета) версия на МСФО 9 Финансови инструменти – 2014 г.
авторски материал, стр. 366
Коментар на Закона за публичните финанси - Обхват на закона - 2014 г.
авторски материал, стр. 494
Коментар на Закона за публичните финанси - Основни фискални правила – 2014 г.
авторски материал, стр. 497
Коментар на Закона за публичните финанси - Изисквания към структурата на бюджета – 2014 г.
авторски материал, стр. 499
Коментар на Закона за публичните финанси - Бюджетни взаимоотношения – 2014 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар на Закона за публичните финанси - Финансови взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори – 2014 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар на Закона за публичните финанси - Съставяне на бюджетите – 2014 г.
авторски материал, стр. 503
Коментар на Закона за публичните финанси - Приемане на бюджетите – 2014 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар на Закона за публичните финанси - Изпълнение на бюджетите – 2014 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар на Закона за публичните финанси - Текущо наблюдение и отчитане на изпълнението на консолидираната фискална програма – 2014 г.
авторски материал, стр. 519
Коментар на Закона за публичните финанси - Годишни отчети на бюджетите – 2014 г.
авторски материал, стр. 521
Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за средства от Европейския съюз – 2014 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за чужди средства – 2014 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар на Закона за публичните финанси - Банково обслужване и система на единна сметка – 2014 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар на Закона за публичните финанси - Централизирано разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания – 2014 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар на Закона за публичните финанси - Бюджетно счетоводство – 2014 г.
авторски материал, стр. 534
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно и данъчно третиране на финансови активи на разположение за продажба – 2014 г.
авторски материал, стр. 538
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Оповестяване на финансови активи на разположение за продажба – 2014 г.
авторски материал, стр. 544
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Оповестяване на справедлива стойност, когато тя не е последващата оценка – 2014 г.
авторски материал, стр. 549
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на учредяване на предприятие майка чрез апорт на дружествени дялове от капитала в съществуващи предприятия, които стават дъщерни – 2014 г.
авторски материал, стр. 551
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Обезценка и отписване на вземания от продажби – 2014 г.
авторски материал, стр. 555
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно и данъчно третиране на обратно изкупени собствени акции – 2014 г.
авторски материал, стр. 562
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи – 2014 г.
авторски материал, стр. 568
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отписване на задължения - счетоводни и данъчни аспекти – 2014 г.
авторски материал, стр. 569
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон – 2014 г.
авторски материал, стр. 573
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел – 2014 г.
авторски материал, стр. 577
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на допълнителни вноски от собственика в търговско дружество – 2014 г.
авторски материал, стр. 579
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
авторски материал, стр. 580
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
авторски материал, стр. 583
Писмо № 3_789 от 19.03.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 590
Писмо № 3_1137 от 17.04.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 592
Писмо № 3_1338 от 14.05.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 594
Писмо № 2_796 от 17.06.2013 г. на НАП 
административна практика, стр. 597
Писмо № 2_ 807 от 19.06.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 598
Писмо № 96_00_505 от 14.11.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 600