ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2014 г., кн. 03
Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
авторски материал, стр. 5
Правно-счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП, при отчитане на договори за концесия за строителство
авторски материал, стр. 14
Указание № УК-3 от 10.03.2014 г. на МФ
административна практика, стр. 24
Деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица през 2013 г.
авторски материал, стр. 33
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз по преюдициални запитвания от втората половина на 2013 г. и началото на 2014 г.
авторски материал, стр. 40
Становище № 20-00-60 от 10.03.2014 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Данък върху наследствата
авторски материал, стр. 55
Промени в ДОПК относно плащането на данъчните и осигурителните задължения от началото на март 2014 г.
административна практика, стр. 61
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове за 2014 година
авторски материал, стр. 63
Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
авторски материал, стр. 63
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
авторски материал, стр. 71
Идеята за „сезонна полица“ по застраховка „Гражданска отговорност“
авторски материал, стр. 72
За „осигурителната аритметика“ при породени деца
авторски материал, стр. 76