ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2014 г., кн. 03
Промените в Кодекса на труда относно трудовия договор за стажуване
авторски материал, стр. 5
Действие на колективния трудов договор спрямо лицата съгласно чл. 57 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 10
Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
авторски материал, стр. 20
Уволнение на служители при ликвидация на предприятието
авторски материал, стр. 25
Прекратяване на трудовия договор с лице, наето по трудов договор след пенсиониране
авторски материал, стр. 27
Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 32
Планирането - основа на управлението на човешките ресурси в предприятието
авторски материал, стр. 35
В какъв размер се дължи обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за някои категории персонал, нает в организации на бюджетна издръжка
авторски материал, стр. 48
Проект „Професионално обучение и мотивация с цел постигане на пригодност за заетост“
авторски материал, стр. 52
Преглед на измененията в наредбите по прилагането на КСО, в сила за 2014 г. – 1
авторски материал, стр. 63
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и определянето на еднократна допълнителна сума към пенсиите за април 2014 г.
авторски материал, стр. 71
За „осигурителната аритметика“ при породени деца
авторски материал, стр. 76
Промени в Наредба № 40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК през 2014 г.
авторски материал, стр. 83