ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 02
Проблеми на въззивното производство – 2
авторски материал, стр. 5
Решение № 57 от 16.09.2013 г. на ВКС, ІІ т.о.
съдебна практика, стр. 15
Практика по прилагането на чл. 32 от Закона за държавната собственост
авторски материал, стр. 19
Индивидуализация и ревандикация на части от имоти
авторски материал, стр. 29
Формиране на неравни дялове от прекратената съпружеска имуществена общност съгласно чл. 29, ал. 3 СК от 2009 г.
авторски материал, стр. 37
Наследяват се идеални части, които стават реални едва след делба
авторски материал, стр. 46
Решение № 304 от 11.12.2013 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 49
Особен залог на част от търговско предприятие
авторски материал, стр. 52
Удостоверение за търпимост на незаконен строеж
авторски материал, стр. 57
Театърът в светлината на авторското право и сродните му права
авторски материал, стр. 65
Неясни термини на стоки и услуги за целите на регистрация на търговска марка
авторски материал, стр. 75
Даване на задатък – вещноправни последици
авторски материал, стр. 88