ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2014 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г. - Общ преглед и специфични моменти на измененията в ЗКПО,в сила от 01.01.2014 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 128
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г. - Изменения в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г., относно корпоративния данък – 2014 г.
авторски материал, стр. 130
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г. - Изменения в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г., относно данъка при източника – 2014 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г. - Изменения в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г., относно облагането на организаторите на хазартни игри – 2014 г.
авторски материал, стр. 165
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г. - Други изменения в ЗКПО, в сила от 01.01.2014 г., необхванати от предходните глави на настоящия коментар - 2014 г.
авторски материал, стр. 168
Писмо № 3_2144 от 01.08.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 173
Писмо № 96-00-360 от 14.08.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 174
Писмо № 94-00-243 от 26.08.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 178
Писмо № 3_2592 от 27.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 179
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.
авторски материал, стр. 244
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 255
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със закона за изменение и допълнение на ДОПК, обнародван в ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. - 2014 г.
авторски материал, стр. 259
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със Закона за изменение и допълнение на закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
авторски материал, стр. 262
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, въведени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свърза
авторски материал, стр. 264
Писмо № 94-00-219 от 01.08.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 265
Писмо № 96-00-388 от 28.08.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 268
Писмо № 20-25-175 от 10.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 270
Писмо № 94-00-287 от 25.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 271
Писмо № 94-00-313 от 22.10.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 273
Писмо № 2838 от 28.10.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 275
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Новият механизъм на касова отчетност - 2014 г.
авторски материал, стр. 420
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърно - 2014 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в данъчната основа на доставките - 2014 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Третиране на лизинговите договори с опция като такива, изрично предвиждащи прехвърлянето на собствеността върху лизинговата вещ - 2014 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в чл. 92 ЗДДС - 2014 г.
авторски материал, стр. 468
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Промени в данъчната основа при внос и при услуги, свързани с вноса на стоки - 2014 г.
авторски материал, стр. 473
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Безвъзмездните доставки на стоки или услуги като приравнени на възмездни - 2014 г.
авторски материал, стр. 477
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Място на изпълнение при доставки на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин - Калафат“ - 2014 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г. - Други промени в ЗДДС - 2014 г.
авторски материал, стр. 479
Писмо № М-26-Н-48 от 16.07.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 482
Писмо № 17-00-155 от 02.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 483
Писмо № 94-С-145 от 03.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 488
Писмо № 96-00-411 от 09.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 493
Писмо № 24-34-39 от 18.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 497
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, засягащи енергийните продукти – 2014 г.
авторски материал, стр. 623
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени по отношение на тютюна и тютюневите изделия, и алкохола и алкохолните напитки – 2014 г.
авторски материал, стр. 630
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2014 г. - Промени, които засягат дейността с всички акцизни стоки – 2014 г.
авторски материал, стр. 633
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Данъчни облекчения за превозни средства – 2014 г.
авторски материал, стр. 711
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на електрически автомобили – 2014 г.
авторски материал, стр. 713
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на молитвени домове, храмове и манастири – 2014 г.
авторски материал, стр. 714
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Такса за битови отпадъци – 2014 г.
авторски материал, стр. 714
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Преференции за сгради, сертифицирани по реда на Закона за енергийната ефективност – 2014 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Принцип на компенсиране на общинските бюджети – 2014 г.
авторски материал, стр. 717
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на необлагаем минимум за недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. – 2014 г.
авторски материал, стр. 718
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Туристически данък – 2014 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Облагане на сградите на студентските общежития – 2014 г.
авторски материал, стр. 719
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на административнонаказателна отговорност за едноличните търговци – 2014 г.
авторски материал, стр. 721
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Фискален контрол – 2014 г.
авторски материал, стр. 724
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Обмен на информация между приходните администрации на държавите - членки на ЕС – 2014 г.
авторски материал, стр. 727
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Промени в „единната сметка“ – 2014 г.
авторски материал, стр. 728
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Улеснено разсрочване на задълженията – 2014 г.
авторски материал, стр. 730
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2013 г. - Изменения в ДОПК, извършени с приетия нов закон за икономическите и финансовите отношения в дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим -
авторски материал, стр. 731