ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 01
Може ли съдружник да бъде изключен за нарушение на задължения като управител?
авторски материал, стр. 5
За свободата на договаряне и тълкуване на комисорната клауза в застрахователните договори
авторски материал, стр. 10
Решение № 240 от 12.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 19
Сравнителноправен режим на търговските и облигационните договори за продажба на недвижими имоти
авторски материал, стр. 24
Решение № 296 от 05.11.2013 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 31
Доказване на предявен иск
авторски материал, стр. 37
Решение № 8 от 12.09.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 48
Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 51
Обстоятелствата по чл. 47 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите
авторски материал, стр. 66
Конвергенция между конкурентното право и секторната регулация на електронния съобщителен сектор
авторски материал, стр. 77