ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2014 г., кн. 01
Проблеми на въззивното производство - 1
авторски материал, стр. 5
Актуални промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни и общински нужди
авторски материал, стр. 21
Срокове по чл. 20а ЗОЗЗ и особености в производството по обжалване на мълчалив отказ на комисията за промяна на предназначението на земеделски земи
авторски материал, стр. 25
Загуба на собственост при промяна на план на земеразделяне на населено място
авторски материал, стр. 30
Някои въпроси, които предизвика Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал, стр. 33
Решение № 229 от 5.12.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 42
Актуални въпроси на договорите за аренда на земеделски земи
авторски материал, стр. 46
Някои въпроси във връзка с договора за проектиране и договора за авторски надзор съгласно Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 57
За авторскоправната защита на обучителните методики
авторски материал, стр. 70
Софтуерният патент - Международна и национална уредба
авторски материал, стр. 78