ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 12
Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
авторски материал, стр. 5
Решение № 66 от 26.04.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
съдебна практика, стр. 16
Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственици на законно построена сграда върху нея по реда на ЗОС
авторски материал, стр. 21
Изземване по административен ред на земеделски земи, ползвани без правно основание
авторски материал, стр. 25
Земеделецът трябва да е регистриран, за да ползва защита срещу принудително изпълнение
авторски материал, стр. 30
Делата за издръжка в държавите членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 33
Не може да има отказ от издръжка за бъдещо време
авторски материал, стр. 41
Вписване на непарична вноска (апорт) в имотния регистър
авторски материал, стр. 44
Обхват и действие на новия режим на търпимост и узаконяване по § 127 от ПЗР към ЗИД на Закона за устройство на територията
авторски материал, стр. 56
Видео-игрите като обект на авторското право
авторски материал, стр. 64
Проблеми и въпроси при конфликти между фирмени наименования и между фирма и марка
авторски материал, стр. 72