ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 11
Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
авторски материал, стр. 14
Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
авторски материал, стр. 26
Практически аспекти по прилагането на чл. 42 ЗКПО за 2013 г.
авторски материал, стр. 28
Срокове за внасяне на дължимите данъци от физическите лица и отражението им върху годишното облагане за 2013 г.
авторски материал, стр. 37
Анулиране на погрешно съставени данъчни документи
авторски материал, стр. 42
Корекция на грешки във VIES-декларация
авторски материал, стр. 44
Писмо № 3_2456 от 09.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 47
Отписване на задължения към държавата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
авторски материал, стр. 53
Европейски изисквания за административно сътрудничество в областта на акцизите
авторски материал, стр. 58
Промени в правната уредбана финансовите обезпечения
авторски материал, стр. 66
Нови електронни услуги за осигурените лица и осигурителите, предоставени от НОИ през втората половина на 2013 г.
авторски материал, стр. 73
Годишно счетоводно приключване на 2013 година
авторски материал, стр. 88