ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2013 г., кн. 10
Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд – 2
авторски материал, стр. 5
Прекратяване на съсобственост между общините, държавата и физическите и юридическите лица чрез продажба на частта на общината
авторски материал, стр. 15
Проблеми с оттегляне на кадастрална карта
авторски материал, стр. 20
Придобиване по давност на недвижим имот от съсобственик в светлината на Тълкувателно решение № 1 от 2012 г. на ВКС
авторски материал, стр. 23
Наследници на жертва на престъпление имат право до 10 000 лв. държавна помощ
авторски материал, стр. 33
Решение № 97 от 9.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 36
Решение № 176 от 4.07.2013 г. на ВКС, І г.о.
съдебна практика, стр. 39
Действителност на нотариалните актове, издадени извън канцеларията на нотариуса
авторски материал, стр. 43
Обратната теза
авторски материал, стр. 53
Към кого следва да е насочена заповедта на кмета на общината, издавана по чл. 225а ЗУТ за премахване на незаконен строеж
авторски материал, стр. 56
Междукорпоративни споразумения - Обзор на някои политики за борба с потребителското интернет пиратство
авторски материал, стр. 67
Използването на регистрирана марка като условие за нейното съществуване
авторски материал, стр. 80