ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 10
Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт
авторски материал, стр. 5
Относно понятията „отчетна стойност“ и „балансова стойност“
авторски материал, стр. 10
Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката
авторски материал, стр. 16
Премахване на възможността за самостоятелно приспадане от данъчно задължените лица на надвнесени данъци по ЗКПО - Последствия и практически проблеми
авторски материал, стр. 26
Писмо № 3_ 24614 от 10.09.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 32
Нови моменти при подаване на справката по чл. 73 ЗДДФЛ за изплатените през 2013 г. доходи на физически лица
авторски материал, стр. 35
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 1/2013
авторски материал, стр. 44
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 2/2013
авторски материал, стр. 45
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 3/2013
авторски материал, стр. 46
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 4/2013
авторски материал, стр. 48
Приспадане и възстановяване на данъка върху добавената стойност - Въпроси и отговори - 5/2013
авторски материал, стр. 49
Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията
авторски материал, стр. 52
Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
авторски материал, стр. 52
Относно осъвременяването на пенсиите от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 55
Как да получим персонален идентификационен код за достъп до електронните услуги на НАП
административна практика, стр. 57
За третото лице в застрахователното правоотношение
авторски материал, стр. 60
Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
авторски материал, стр. 61
Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка
авторски материал, стр. 69
Относно правото на данъчен кредит и реалното осъществяване на доставките
авторски материал, стр. 88