ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 10
Сключване на трудов договор със срок за изпитване след приключване на заетостта по програма „Ново начало“
авторски материал, стр. 5
Заемане на длъжност след успешно проведен конкурс
авторски материал, стр. 8
Кога започва работният ден зависи от вътрешния ред
авторски материал, стр. 11
Дискриминационна ли е действащата уредба на прекратяване на трудовите и служебни правоотношения при пенсиониране
авторски материал, стр. 12
Съобщаване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение
авторски материал, стр. 21
Фирмената култура и управлението на човешките ресурси
авторски материал, стр. 23
Право на доплащания при организация на работата в 12-часови смени
авторски материал, стр. 36
Изискванията за равенство и недискриминация при заплащането на труда се отнасят и за допълнителните възнаграждения
авторски материал, стр. 39
Имуществена отговорност на работодателя при увреждане живота и здравето на работника или служителя
авторски материал, стр. 41
Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 45
Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.
авторски материал, стр. 52
Относно осъвременяването на пенсиите от държавното обществено осигуряване
авторски материал, стр. 55
Ред и срокове за изплащане на пенсии за минало време, по банков път и чрез пълномощно
авторски материал, стр. 61
Европейска харта за правата на пациентите
административна практика, стр. 72
Съдебен контрол върху законността на дисциплинарното уволнение
авторски материал, стр. 88