ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 09
Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
авторски материал, стр. 15
Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
авторски материал, стр. 23
Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество
авторски материал, стр. 33
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
авторски материал, стр. 36
Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС
авторски материал, стр. 42
Указание № 26-Ф-42 от 24.06.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Определяне на данъчна оценка на сервитут
авторски материал, стр. 55
Погасяване на публични вземания
авторски материал, стр. 57
Възстановяване или опрощаване на митни сборове
авторски материал, стр. 65
По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
авторски материал, стр. 69
Как да получа болничен за по-късно раждане
авторски материал, стр. 83