ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 08
Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
авторски материал, стр. 5
Менителницата и записът на заповед като гаранция по каузална сделка
авторски материал, стр. 11
Актуални въпроси на паричните задължения в чуждестранна валута
авторски материал, стр. 22
Решение № 12 от 31.05.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 28
За разноските в обезпечителното производство
авторски материал, стр. 34
Решение № 27 от 28.02.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 41
Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
авторски материал, стр. 45
Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 58
Концепцията за предприятието в конкурентното право
авторски материал, стр. 69
Страни и представителство в административния процес
авторски материал, стр. 88