ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 08
Право и размер на отпуските за четвърто и всяко следващо дете
авторски материал, стр. 10
Подбор и масово уволнение на работници и служители, изпратени в предприятие ползвател от предприятие, което осигурява временна работа
авторски материал, стр. 11
Писмо № 0409-67 от 27.05.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 834 от 10.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94-216 от 10.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 26-384 от 10.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 67-23 от 17.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 20
Писмо № 94-2350 от 27.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо №: 94-2507 от 28.06.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 23
Писмо № 94-2208 от 5 юли 2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 24
Писмо № 94-2243 от 05.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 26
Писмо № 94-1723 от 16.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 28
Писмо № 26-568 от 22.07.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 31
Анализ на тенденциите в заплащането на труда по икономически дейности у нас
авторски материал, стр. 34
Работа в офис - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
авторски материал, стр. 41
Актуални промени в Закона за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 56
Промени в условията и реда за отпускане на целеви помощи
авторски материал, стр. 64
Функции на българските органи и институции, отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
авторски материал, стр. 70
През периода 1981-1993 г. на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител половината от времето, през което нейният съпруг (съпруга) е бил на задгранична работа, се признава за стаж при пенсиониране
авторски материал, стр. 75
Право на парично обезщетение за безработица
административна практика, стр. 76
Отпускане на пенсия или добавка към пенсията
административна практика, стр. 77
Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст
административна практика, стр. 79
Удръжки от пенсиите
административна практика, стр. 81