ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 08
За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители
авторски материал, стр. 5
Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
авторски материал, стр. 12
Новото данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии
авторски материал, стр. 24
Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ – 2
авторски материал, стр. 29
Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
авторски материал, стр. 43
Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
авторски материал, стр. 59
Промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал, стр. 62
Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател
авторски материал, стр. 71
Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
авторски материал, стр. 74
Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
авторски материал, стр. 76