ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 07
За счетоводната политика на предприятието
авторски материал, стр. 5
Доставки на стоки и услуги при публична продан - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 16
Отчитане на нетекущите активи
авторски материал, стр. 22
Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ
авторски материал, стр. 25
Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 1/2013
авторски материал, стр. 36
Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 2/2013
авторски материал, стр. 38
Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 3/2013
авторски материал, стр. 42
Доставки на обща туристическа услуга - Въпроси и отговори - 4/2013
авторски материал, стр. 44
Указание № 91-00-88 от 26.06.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 46
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 1/2013
авторски материал, стр. 52
Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
авторски материал, стр. 53
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 2/2013
авторски материал, стр. 53
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 4/2013
авторски материал, стр. 54
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 3/2013
авторски материал, стр. 54
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 5/2013
авторски материал, стр. 55
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 6/2013
авторски материал, стр. 56
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 7/2013
авторски материал, стр. 57
Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 8/2013
авторски материал, стр. 58
Срокове за внасяне на осигурителните вноски и подаване на данните за тях
авторски материал, стр. 58
Събиране на доказателства в ревизионното производство
авторски материал, стр. 60
Българска акцизна централизирана информационна система
административна практика, стр. 65
Застраховка на кредити и кредитополучатели
авторски материал, стр. 69
Нови правила за избор на обслужваща банка за търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала
авторски материал, стр. 74