ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 06
Понятието „точна информация“ при търговията с вътрешна информация
авторски материал, стр. 5
Решение № 52 от 25.04.2013 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 9
Цесия за събиране на вземане
авторски материал, стр. 13
Търговскоправен режим на договарянето сам със себе си
авторски материал, стр. 22
Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 1
авторски материал, стр. 27
Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 2
авторски материал, стр. 30
Сключване на договори за покупко-продажба въз основа на рамков договор - 3
авторски материал, стр. 32
Решение № 34 от 06.03.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 35
Решение № 45 от 04.03.2013 г. на ВКС., IV г. о.
съдебна практика, стр. 40
Обща характеристика на нестанала публична продан по новия ГПК
авторски материал, стр. 44
Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
авторски материал, стр. 54
Методика за оценка на офертите - При критерий „икономически най-изгодна оферта“
авторски материал, стр. 60
Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - Доказване при explicit collusionи tacit collusion
авторски материал, стр. 76