ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 06
За неработещите принципи на счетоводството у нас
авторски материал, стр. 5
По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС
авторски материал, стр. 17
Практически аспекти по прилагането на слабата капитализация по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 26
Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
авторски материал, стр. 33
Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
авторски материал, стр. 34
Въпроси от практиката по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
авторски материал, стр. 37
Писмо № 3_360 от 04.02.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 39
Изисквания към фактурите и тяхното гарантиране
авторски материал, стр. 41
Третиране по ЗДДС на отказа от правото за придобиване на собственост върху лизингов актив или на прехвърлянето на това право към трето лице
авторски материал, стр. 48
Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал
авторски материал, стр. 54
Разсрочване и отсрочване на публични задължения, установени от Националната агенция за приходите
административна практика, стр. 59
Ред за установяване и погасяване на задълженията за осигурителни вноски
авторски материал, стр. 68
Туристическите застраховки
авторски материал, стр. 71
Попълване на документи за осигурителен стаж - Образец УП-3 и на декларация образец № 1 за работещите при непълно работно време
авторски материал, стр. 78
Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
авторски материал, стр. 88