ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 05
Относно солидарната отговорност при разделянето и отделянето на търговски дружества
авторски материал, стр. 5
Обезщетяване на пътници, пострадали при автомобилна злопoлука
авторски материал, стр. 11
Обезщетяване за неимуществени вреди, причинени от неизпълнение на договор
авторски материал, стр. 17
Искове на цесионера и цедента
авторски материал, стр. 26
Решение № 228 от 10.09.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
съдебна практика, стр. 37
Решение № 252 от 03.01.2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 40
Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 45
Въпроси, свързани с прилагането на възможността за издаване на решение за промяна по чл. 27а от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 59
Предизвикателства при доказване на забранени споразумения, решения на сдружения на предприятия и съгласувана практика - „Стандарт на доказване“ в конкурентното право
авторски материал, стр. 69
Адекватността на законодателната уредба на алтернативните способи за разрешаване на правни спорове
авторски материал, стр. 88