ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2013 г., кн. 05
Прекратяване на трудовото правоотношение по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение
авторски материал, стр. 5
При въвеждане на сумирано изчисляване на работното време не е необходимо да се правят промени в трудовите договори на работниците и служителите - Контрол при нарушаване на трудовото законодателство
авторски материал, стр. 6
Писмо № 94-9 от 11.01.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 94-7 от 09.01.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94-534 от 06.03.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 14
Писмо № 26-100 от 07.03.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 12-61 от 15.03. 2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 07-1022 от 29.03.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 19
Писмо № 94-1048 от 01.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 21
Писмо № 94-943 от 01.04.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 22
Необходимост от създаване на система за управление и координиране на политиката в областта на доходите от труд
авторски материал, стр. 24
Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2013 година
авторски материал, стр. 31
Осигуряване на повече субсидирана заетост за уязвимите групи от населението
авторски материал, стр. 43
Управление на цикъла на местни проекти в Европейския съюз
авторски материал, стр. 51
Писмо № 94-907 от 28.03.2013 г. на МТСП
административна практика, стр. 65
Писма от практиката на МТСП – 1/2013
административна практика, стр. 66
Писма от практиката на МТСП – 2/2013
административна практика, стр. 67
Писма от практиката на МТСП – 3/2013
административна практика, стр. 68
Девета регионална конференция на Международната организация на труда
авторски материал, стр. 75
Осъществяване на административно сътрудничество по чл. 4 от Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуга
административна практика, стр. 75