ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 05
Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 5
МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
авторски материал, стр. 11
Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот в случай на ликвидация на ЕООД в полза на собственика - физическо лице
авторски материал, стр. 24
Новите правила за фактуриране,в сила от 2013 г.
авторски материал, стр. 33
Третиране по ЗДДС на вноса на стоки в държава - членка, различна от България, и продажбата им на клиенти в нашата страна и в други държави - членки на ЕС
авторски материал, стр. 38
По-съществени промени в Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на системата Интрастат, обнародвани в ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г.
авторски материал, стр. 41
Освобождаване от облагане по реда на ЗМДТ на електрическите автомобили
авторски материал, стр. 49
Образуване и протичане на ревизионното производство
авторски материал, стр. 52
Привеждане на дейността на здравноосигурителните дружества в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането
авторски материал, стр. 60
Новите насоки на Eвропейския банков орган за оценка на членовете на управителните органи и лицата, заемащи ключови позиции
авторски материал, стр. 66