ТП Издания
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2013 г., кн. 04
Прекратяване на членство в кооперация
авторски материал, стр. 5
Правни последици при прекратяване на договор по взаимно съгласие
авторски материал, стр. 16
Договорът за прехвърляне на вземанe
авторски материал, стр. 22
Решение № 229 от 21.01. 2013 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 31
Решение № 151 от 12.11.2012 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 35
Менителничният иск за неоснователно обогатяване
авторски материал, стр. 39
Критичен анализ на промените в чл. 645 - 649 от Търговския закон
авторски материал, стр. 52
Практически въпроси по възлагането на обществени поръчки с публична покана
авторски материал, стр. 60
Достъп до информация в контекста на исковете за обезщетение на вреди
авторски материал, стр. 70