ТП Издания
Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2013 г., кн. 04
Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
авторски материал, стр. 5
Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
авторски материал, стр. 8
Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
авторски материал, стр. 10
Изменения и допълнения в ЗКПО за 2013 година, свързани с данъците върху разходите
авторски материал, стр. 18
Задължения на предприятията по реда на ЗДДФЛ по договори за наем с наемодател - местно физическо лице през 2013 г.
авторски материал, стр. 22
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 1/2013
авторски материал, стр. 32
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 2/2013
авторски материал, стр. 34
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 3/2013
авторски материал, стр. 35
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 4/2013
авторски материал, стр. 37
Различия между договорите за цесия и за факторинг
авторски материал, стр. 39
Местен данък върху недвижимите имоти
авторски материал, стр. 43
Компетентност на органа по приходите при извършване на данъчна ревизия по чл. 122 ДОПК
авторски материал, стр. 48
Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове от март 2013 г.
авторски материал, стр. 56
Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 62
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
авторски материал, стр. 72
Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
авторски материал, стр. 80
Гарантирани ли са влоговете ни в банките
авторски материал, стр. 82
Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
авторски материал, стр. 88