ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2013 г., кн. 04
Управленският опит като условие за заемането на някои ръководни длъжности
авторски материал, стр. 5
Дневни се плащат и за командировка в неделя
авторски материал, стр. 10
Година неплатен отпуск дава 30 дни трудов стаж
авторски материал, стр. 11
Удостоверителни документи, издавани от работодателя
авторски материал, стр. 12
Сключването на колективен трудов договор не е задължително
авторски материал, стр. 17
Работещите студенти в редовна форма на обучение нямат право на платен отпуск за обучение
авторски материал, стр. 18
Обезщетенията по чл. 222, ал. 2 и 3 КТ могат да се получават едновременно при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 21
Оспорване на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, издадена на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 24
Правилникът за вътрешния трудов ред - Съдържание и същност
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 1/2013
административна практика, стр. 38
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 2/2013
административна практика, стр. 39
Въпроси и отговори по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата - 3/2013
административна практика, стр. 40
Същата или сходна работа се зачита при определянето на стажа за клас
авторски материал, стр. 41
Кампания „Здравословни работни места - Да работим заедно за превенция на риска“
авторски материал, стр. 42
Нови възможности за насърчаване на заетостта
авторски материал, стр. 57
Нови моменти в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, и в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
авторски материал, стр. 62
Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2013 година
авторски материал, стр. 72
Относно срока на осигуряване при възстановяване от съда на незаконно уволнен служител
авторски материал, стр. 80
Отпускане на допълнителни еднократни помощи за най-уязвимите групи от населението
авторски материал, стр. 84
Как майките - студентки вземат еднократна помощ за дете
авторски материал, стр. 87
Актуален ред за изчисляване и изплащане на обезщетения и помощи от ДОО през 2013 година
авторски материал, стр. 88