ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2013 г."
Коментар по Закона за счетоводството - Законова регламентация на счетоводството - 2013 г.
авторски материал, стр. 49
Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 54
Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава втора „Счетоводни документи и форма на счетоводството“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 58
Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава трета „Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 60
Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава четвърта „Инвентаризация“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 63
Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава пета „Финансови отчети“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 64
Коментар по Закона за счетоводството - Други изисквания на Закона за счетоводството - 2013 г.
авторски материал, стр. 93
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект - 2013 г.
авторски материал, стр. 153
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 154
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 158
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държа
авторски материал, стр. 159
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 161
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 163
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 165
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 166
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 168
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава девета „Нарушения и наказания“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 169
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма „в“ „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави“ - 2013 г.
авторски материал, стр. 169
Коментар на Закона за независимия финансов одит - Концепция на Европейската комисия за предстоящи промени в законовата рамка на задължителните одити - 2013 г.
авторски материал, стр. 170
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети - 2013 г.
авторски материал, стр. 185
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване - 2013 г.
авторски материал, стр. 193
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Новият МСФО 10 Консолидирани финансови отчети - 2013 г.
авторски материал, стр. 195
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Новият МСФО 11 Съвместни предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 205
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Новият МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 213
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСС 27 Индивидуални финансови отчети - 2013 г.
авторски материал, стр. 216
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 218
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия и МСФО 12
авторски материал, стр. 221
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Новият МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност - 2013 г.
авторски материал, стр. 225
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Нова версия на МСС 19 Доходи на наети лица - 2013 г.
авторски материал, стр. 247
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане
авторски материал, стр. 262
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2013 г. - Годишни подобрения на МСФО (цикъл 2009 - 2011 г.) - 2013 г.
авторски материал, стр. 262
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне - 2013 г.
авторски материал, стр. 265
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Изменение на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 по отношение на инвестиционните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 267
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови международни счетоводни стандарти, влизащи в сила от по-късна дата - Новият МСФО 9 Финансови инструменти - 2013 г.
авторски материал, стр. 270
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Обща характеристика на бюджетното предприятие - Същност и видове - 2013 г.
авторски материал, стр. 396
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Приложима счетоводна база в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 400
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Сметкоплан на бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 403
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на капитала в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 406
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на паричните средства в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 413
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на ценните книжа - 2013 г.
авторски материал, стр. 418
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на предоставените заеми и временна финансова помощ - 2013 г.
авторски материал, стр. 423
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на емисиите на ценни книжа - 2013 г.
авторски материал, стр. 426
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на задълженията на бюджетните предприятия по активирани гаранции - 2013 г.
авторски материал, стр. 429
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на получените заеми - 2013 г.
авторски материал, стр. 430
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на дълготрайните активи на бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 435
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на краткотрайните активи - 2013 г.
авторски материал, стр. 436
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на разходите и приходите в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 437
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 445
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 447
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Оценяване на активите и пасивите в бюджетните предприятия във връзка с годишното приключване - 2013 г.
авторски материал, стр. 449
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Начисляване на провизии в края на периода - 2013 г.
авторски материал, стр. 450
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Отчитане на събитията, които са настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2013 г.
авторски материал, стр. 450
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Приключване на счетоводните сметки и съставяне на годишна оборотна ведомост - 2013 г.
авторски материал, стр. 451
Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Изготвяне на годишния финансов отчет в бюджетните предприятия - 2013 г.
авторски материал, стр. 451
Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и данъчни аспекти при наемен договор (оперативен лизинг), при който е постигнато споразумение за извършване на подобрения от наемателя (лизингополучателя), стойността на които ще бъде приспа
авторски материал, стр. 459
Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти на приходи с източник от чужбина – 2013 г.
авторски материал, стр. 474
Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти при отписване на разходи за придобиване на ДМА поради факта, че не се очаква бъдеща икономическа изгода от тях – 2013 г.
авторски материал, стр. 480
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Изисквания към съставителите на финансови отчети – 2013 г.
авторски материал, стр. 489
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Разработване на счетоводна политика на предприятието – 2013 г.
авторски материал, стр. 492
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Относно съдържанието на понятията „първоначална стойност“ и „отчетна стойност“ – 2013 г.
авторски материал, стр. 500
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Относно съдържанието на понятието „непреодолима сила“ – 2013 г.
авторски материал, стр. 501
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Прилагане на облекчена форма на финансова отчетност – 2013 г.
авторски материал, стр. 503
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Определяне кръга на предприятията, които имат право да прилагат съкратени форми на финансови отчети – 2013 г.
авторски материал, стр. 503
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Преоценка на валутни позиции от предприятия, прилагащи МСС (МСФО) – 2013 г.
авторски материал, стр. 504
Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно третиране на кражба на автомобил, нает по договор за финансов лизинг – 2013 г.
авторски материал, стр. 506
Писмо № 2-50 от 10.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 510
Писмо № 20-00-458 от 12.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 512
Писмо № 66-12 от 17.01.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 514
Писмо № 07-00-84 от 05.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 517
Писмо № 2-510 от 26.03.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 520
Писмо № 94-00-75 от 06.04.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 524
Писмо № 3-2252 от 13.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 526
Писмо № 96-00-474 от 19.07.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 528
Писмо № 96-00-517 от 02.08.2012 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Писмо № 96-00-15 от 10.01.2013 г. на НАП
административна практика, стр. 531